ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
Υπενθυμίζουμε ότι η τεχνική υποστήριξη λειτουργεί αποκλειστικά με δημιουργία ερωτημάτων (helpdesk) στην ιστοσελίδα:
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαία η τηλεφωνική επικοινωνία, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210 333 2027.
 
Copyright © 2017 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης